The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Heraclitos Muhire

Heraclitos Muhire

Doctoral student

Heraclitos Muhire

Rinkeby - en tunnelbanestation som alla andra : En utvärdering av samverkan vid lokalt brottsförebyggande arbete

Author

  • Anna Sonander
  • Heraclitos Muhire

Summary, in Swedish

Med anledning av oroligheter i Rinkeby tunnelbanestation har företrädare för Polisen, MTR Nordic, Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning, FastPartner, Securitas, Säkerhet Ordningsbevakning SOB (SOB) och Trygghetscentralen (TC) arbetat utifrån Brå:s samverkansmodell för lokalt brottsförebyggande arbete.

Denna utvärdering undersöker om samverkansmodellen varit framgångsrik, om de lokala brottsförebyggande insatser varit effektiva samt hur de lokala insatserna i området kan utvecklas och bättre svara mot målbilden. Utvärderingen har använts sig av intervjuer och enkäter med berörd personal samt redan befintligt material i form av statistik, minnesanteckningar och trygghetsanmälningar.

I utvärderingen presenteras en positiv upplevelse av samverkansarbetet och den orsaksanalys som samverkansgruppen genomförde. Det metodiska tillvägagångssättet med gemensamt ansvarstagande och transparens har varit avgörande för framgången, och för att insatserna som följde fick avsedd effekt. Utöver orsaksanalysen så identifierades tre övergripande framgångsfaktorer som centrala för samverkan; gruppsammansättning, fungerande kommunikation samt samverkansarbetet som en prioriterad aktivitet för de olika organisationerna. Förutom dessa framgångsfaktorer var samverkansgruppen överens om att det fanns en ytterligare faktor som var avgörande för samverkansarbetet, nämligen att situationen i Rinkeby tunnelbanestation var så pass allvarlig att den var tvungen att lösas.

Den situationella brottspreventionen har varit central i samverkansprojektet, och förändrad personalnärvaro med rätt utbildade personer på plats och förändringar i den fysiska miljön har varit bidragande orsaker till de positiva förändringarna i Rinkeby tunnelbanestation. Även om det är summan av alla insatser och därmed av alla aktörers medverkan och investering i projektet som gett resultat, så var den initialt utökade polisiära närvaron avgörande för att ta tillbaka makten i tunnelbanan. Effekterna i tunnelbanan blev markanta bland annat då den öppna narkotikaförsäljningen försvann och det som benämns som “häng” minskade drastiskt. Under samverkansperioden minskade antalet polisanmälningar och tryggheten ökade.

Sammantaget framträder sålunda en positiv bild av samverkan, insatserna och resultat, men ett antal utmaningar för framtiden har också identifierats. Dessa utmaningar, såsom resurser, personalkompetens, långsiktiga orsaker men även själva samverkan är viktiga faktorer att möta och hantera för att den positiva förändringen i Rinkeby tunnelbanestation ska bli bestående. För en längre slutsats se under kapitel 6.

Department/s

  • Department of Sociology of Law

Publishing year

2020

Language

Swedish

Publication/Series

Research report in Sociology of Law

Issue

2020:2

Document type

Report

Publisher

Rättssociologiska institutionen Lunds universitet

Topic

  • Law and Society

Status

Published