The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Isabel Schoultz

Isabel Schoultz

Head of department

Isabel Schoultz

Polisanmälda hatbrott med antiromska motiv – en studie av polisens utredningsåtgärder

Author

  • Isabel Schoultz

Summary, in Swedish

Andelen av de polisanmälda hatbrotten med antiromska motiv som personuppklarats var 2 procent år 2012 och 3 procent år 2013. Denna rapport syftar till en analys över faktorer som ligger bakom att antiziganistiska hatbrott inte uppklaras i högre utsträckning än vad som sker utan istället i stor omfattning läggs ned. Studien ska mot denna bakgrund också ge förslag på åtgärder hur tillgången till rättvisa för romer kan stärkas. Studien baseras på en genomgång av de av Brottsförebyggande rådet (Brå) identifierade polisanmälningar om hatbrott med antiromska motiv från 2012 och 2013, sammanlagt 219 polisanmälningar och tillhörande dokumentation av de utredningsåtgärder som Polisen vidtagit. Preliminära resultat av studien presenterades och diskuterades med en romsk referensgrupp som bidragit med kunskaper och erfarenheter.I rapporten presenteras inledningsvis grundläggande statistik om de händelser som anmäls, geografisk spridning och om målsäganden till brottet. Därefter presenteras en analys av polisens utredningsåtgärder i de studerade ärendena. Mot den bakgrunden pekar rapporten på sex möjliga orsaker till att inte fler hatbrott personuppklaras. Det råder låg uppklaring generellt för de brott som anmäls, kvaliteten på utredningarna är ojämn, identifieringen av hatbrott är otillräcklig, hatbrottsmotiven utreds långt från alltid, problematiken kring brott med enskilt åtal och att målsäganden av olika anledningar inte deltar i utredningen. Slutligen presenteras de slutsatser som kan dras av studien och förslag på förbättringar. Rapporten understryker att Polisen behöver förbättrad kunskap om hatbrott och antiziganism samt förbättrade möjligheter till utredning av de polisanmälda hatbrotten. Dessutom krävs ett gott bemötande av och information till de romer som anmäler hatbrott till Polisen för att kunna öka anmälningsbenägenheten och upplevelsen av att de anmälningar som görs tas på allvar.

Department/s

  • Department of Sociology of Law

Publishing year

2015

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

Rättssociologiska institututionen, Lunds universitet

Topic

  • Law and Society

Keywords

  • polisanmälningar
  • antiziganism
  • hatbrott
  • romer
  • polisen

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-7623-524-9