The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Karl Dahlstrand

Karl Dahlstrand

Senior lecturer

Karl Dahlstrand

Virkningene av voldsoffererstatning : FoU-prosjekt på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet

Brottsskadeersättningens effekter : FoU-projekt på uppdrag för norska Justis- og beredskapsdepartementet

Editor

 • Tor Egil Viblemo

Other contributions

 • Karl Dahlstrand

Summary, in Swedish

Rapporten er utarbeidet i forbindelse med FoU-prosjektet «Virkningene av voldsoffererstatning». Prosjektet har hatt som formål å gi økt kunnskap om virkninger, i betydning av bruker- og samfunnseffektene av voldsoffererstatningen.
Oppdraget er gjennomført av Oxford Research. Prosjektleder har vært sjefanalytiker Tor Egil Viblemo ved Oxford Research og prosjektdeltakerne har vært Vegard Solhjem Knutsen, Kristin Stanwick Bårnås og Morten Grønås Werring. I arbeidet har vi hatt med oss Karl Dahlstrand, lektor i rettsosiologi ved Rettssosiologisk institutt ved Lund universitet, i en rådgivende rolle. Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært seniorrådgiver Christer Holtet Dahlin. Vi takker alle som har bidratt med sine perspektiver gjennom intervjuer. Særlig rettes en takk til mottakere av voldsoffererstatning som har delt sine opplevelser. Videre er vi svært takknemlig for den hjelpen vi har fått fra Kontoret for voldsoffererstatning med å rekruttere informanter. Vi takker også Justis- og beredskapsdepartementet for oppdraget, og for et godt samarbeid. Konklusjoner og vurderinger står fullt og helt for Oxford Researchs egen regning.
Rapporten er resultatet av et FoU-prosjekt om virkningen av voldsoffererstatning, som er gjennomført på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet. Prosjektets målsetting har vært å bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for å vurdere endringer i voldsoffererstatningsordningen, i forbindelse med oppfølgingen av NOU 2016: 9 Rettferdig og forutsigbar - voldsskadeerstatning. FoU-prosjektet er en kvalitativ analyse av virkningene av voldsoffererstatning med fokus på brukerog samfunnseffekter. I prosjektet er det gjennomført kvalitative intervjuer med personer som har mottatt voldsoffererstatning, psykologer som behandler traumer hos personer utsatt for voldshandlinger, bistandsadvokater, samt samtaler med eksperter på området. Intervjuene med mottakere av voldsoffererstatning utgjør den primære datakilden, og hovedvekten av datamaterialet som presenteres bygger på intervjuer med erstatningsmottakere.

Department/s

 • Department of Sociology of Law

Publishing year

2019-11-07

Language

Norwegian

Document type

Report

Publisher

Justis- og beredskapsdepartementet, Olso Norge

Topic

 • Law and Society

Keywords

 • Brottsoffer
 • Brottsskadeersättning
 • Kränkning
 • Normer
 • Kriminologi
 • Ersättningsrätt
 • Skadestånd
 • Brott
 • Rättssociologi
 • intervjuer
 • Utvärdering

Status

Published