Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Ett steg fram och ett tillbaka... Statens styrning av miljö och hållbar utveckling genom skollag, läroplaner och kursplaner

Author:
 • Per Wickenberg
 • Ulf Leo
Publishing year: 2013
Language: Swedish
Publication/Series: Sociology of Law research Report
Volume: 2013:1
Document type: Report
Publisher: Sociology of Law, Lund University

Abstract english

Syftet med denna rättssociologiskt inriktade artikel är att beskriva och problematisera lag-stiftnings- och regleringsprocesser av skolans uppdrag med fokus på miljö och hållbar ut-veckling, och samtidigt beskrivs den historiska bakgrunden för denna tematik 1990-2011. Vi tolkar de rättsliga och politiska skeendena och de involverade institutionerna i ett teoretiskt, historiesociologiskt perspektiv som bygger på begreppet path dependence. Att vi här gör en fördjupad studie av skeendena på den politiska, nationella nivån beror på att den typen av beskrivningar ofta saknas i samhällsvetenskapliga studier av hur en lagtext växer fram och vilka motiv som kan finnas för olika beslut och inriktningar. Studien ansluter till den tradition som benämns ”genetisk rättssociologi”. Artikeln tar sin utgångspunkt i och bygger på den modell som utvecklats i ett antal forskningsprojekt över tid av Lindensjö och Lundgren, som utvecklat och använt begreppen formuleringsarenan respektive realiseringsarenan. De rätts-liga förändringarna tolkas mot bakgrund av tröghet (inertia) och stigberoende (path depen-dence). Studien sker genom nyckelintervju och analyser av nationella och rättsliga styrdo-kument och rättskällor för att på så sätt kunna beskriva och kategorisera vilka rättsliga nor-mer som samhället genom sina politiska och administrativa institutioner finner vara av värde att lyfta fram för skolans verksamheter. Detta ser vi som en av grunderna för de normstödjande strukturer för en hållbar utveckling, som ska skapas samt utvecklas i svensk skola givet de trögheter och stigberoenden som gör sig gällande inom fältet.

Keywords

 • Law and Society
 • miljö
 • kursplaner
 • skollag
 • läroplan
 • normer
 • sociala normer
 • rättsliga normer
 • miljöutbildning
 • utbildning för hållbar utveckling
 • utbildning
 • lag
 • rätt
 • skola
 • miljöundervisning

Other

Published
 • Normforskningsprojektet, Sociology of Law, Lund University
 • Normforskningsprojektet-lup-obsolete
 • ISSN: 1404-1030
 • ISBN: 91-7267-354-0
Per Wickenberg
E-mail: per [dot] wickenberg [at] soclaw [dot] lu [dot] se

Researcher

Department of Sociology of Law

+46 46 222 88 15

M329

31

Professor emeritus

Department of Sociology of Law

31

Per Wickenberg was a primary school teacher in the 1970s - and '80s.  Since 1993 he has been working at Lund University, with various assignments based on sociology of law-research and education.

Sociology of Law Department
Lund University
Visiting address: Allhelgona Kyrkogata 14 M, 223 62 Lund, 3rd floor
Postal address: Box 42, 221 00 Lund

Faculty of Social Sciences