The Role of Social Norms in Fighting Corruption in Local Governments: A Case Study of the School System of Cau Giay in Hanoi

Projektet avser att bidra till förståelsen om korruptionens underliggande dynamik och vikten av lokala, informella, sociala normer i relation till internationell antikorruptionskonvention och nationell lag då man skapar motstrategier på lokal nivå.

Frågeställningen projektet söker svar på är: Utifrån förståelsen om korruptionens olika nivåer, vilka teoretiska slutsatser kan vi dra genom analys av en fallstudien om informell praktik och antikorruptionsarbete på lokal nivå; och hur kan dessa teoretiska insikter transformeras till lokala antikorruptionsstrategier?

För att svara på frågeställningen ska vi inom forskningsprojektet systematiskt gå igenom den akademiska litteraturen om korruptions olika nivåer (global, nationell, lokal) i syfte att understryka vikten av ett lokalt tillvägagångssätt, och genomföra en etnografisk fallstudie rörande informell praktik och antikorruptionsarbete gällande skolor i Cau Giay-distriktet i Hanoi, Vietnam.

Forskningsprojektet finansieras av Internationellt centrum för lokal demokrati.