The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Professor Anna Lundberg

Anna Lundberg

Professor

Professor Anna Lundberg

Remissyttrande: En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54)

Author

  • Anna Lundberg
  • Anders Neergaard

Summary, in Swedish

Institutionen för kultur och samhälle vid Linköpings universitet får härmed avge yttrande som utarbetats av professorerna Anna Lundberg och Anders Neergaard.

En övergripande utgångspunkt för utredningen har varit att migrationspolitiken ska vara långsiktigt hållbar, human, rättssäker och effektiv. I det följande lämnar vi synpunkter utifrån denna utgångspunkt. Vi menar sammantaget att kommittén inte kunnat uppfylla direktiven för utredningen varför förslagen inte bör verkställas. För att uppfylla direktiven och i ett vidare perspektiv utveckla grunderna för en långsiktigt hållbar, human, rättssäker och effektiv migrationspolitik bör lagförslagen förankras i vetenskapliga analyser. Detta är den gängse traditionen i svenskt förvaltningsarbete inför större politiska reformer.

Topic

  • Law and Society
  • International Migration and Ethnic Relations

Status

Published