The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Professor Anna Lundberg

Anna Lundberg

Head of department

Professor Anna Lundberg

Nyanlända barns och ungas etablering och delaktighet i samhället under en tid av ovisshet : en utvärdering av Arvsfondens ”Nyanländasatsning” under perioden 2016–2019

Author

  • Anna Lundberg
  • Sofi Jansson-Keshavarz
  • Hedvig Obenius

Summary, in Swedish

I den här utvärderingsrapporten analyseras ett urval av de totalt 100 projekt som ingått i Arvsfondens Nyanländasatsning som syftar till att stärka nyanlända barns och ungas etablering och delaktighet i samhället. Rapporten bygger på tre delstudier. En dokumentstudie bestående av ansökningshandlingar, årsrapporter och i förekommande fall slutrapporter från projekten, en enkät omfattande 89 av satsningens projekt (med svarsfrekvens 63 procent) och slutligen en fallstudie där vi analyserar tre projekt på djupet. Materialet till fallstudien består av intervjuer och deltagande observationer, utöver ovannämnda dokument och enkätsvar. Analysen genomförs utifrån tre perspektiv: organisation, individ och samhälle. Organisationsperspektivet handlar om projektens erfarenheter och lärdomar, individperspektivet om målgruppens delaktighet i projekten och samhällsperspektivet om projektens arbete i ljuset av den samtidskontext projekten verkar inom.

Topic

  • Other Social Sciences

Keywords

  • Invandrarbarn
  • Invandrarungdomar
  • Sverige
  • 2010-talet

Status

Published