The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Photo of Håkan Hydén.

Håkan Hydén

Professor emeritus

Photo of Håkan Hydén.

Avtalet som rättsligt och socialt instrument

Author

 • Karl Dahlstrand
 • Håkan Hydén

Editor

 • ida Nafstad
 • Isabel Schoultz

Summary, in Swedish

Detta kapitel behandlar ett rättsligt instrument, avtalet, utifrån ett empiriskt perspektiv. Syftet är tvåfaldigt; dels att lyfta fram en inom rättssociologin försummad regleringsform, dels att ge en bild av vilka forskningsuppgifter studiet av avtal kan föra med sig. Det finns väsentliga skillnader mellan avtal och lag som rättsliga instrument. Lag som bekant är föreskrivande och talar om vad som ska gälla i olika hänseenden, medan avtalet är mer flexibelt och etableras av parterna självaDessa egenskaper hos avtalet ger upphov till en rad intressanta forskningsuppgifter som ännu inte har studerats; förekomsten av avtal inom näringslivet, hur konflikter löses och vilken betydelse tillit har för uppkomsten av avtal, för att nämna några. Här ligger fältet således öppet på olika nivåer för den intresserade forskaren.
Vi vill också betona att avtalet som rättsligt och socialt instrument är relevant såväl utifrån den formella rätten som inom vardagslivets rätt och dess normer. Avtal återfinns således både i formella som informella sammanhang och i båda fallen kan man förenklat säga att avtalet möjliggör olika former av samarbeten och samverkan.

Department/s

 • Lund University Centre for Business Law (Swedish abbr: ACLU)
 • Department of Sociology of Law

Publishing year

2020-01-10

Language

Swedish

Pages

307-325

Publication/Series

Om rättssociologisk tillämpning

Document type

Book chapter

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

 • Law and Society

Keywords

 • Normer
 • Rättssociologi
 • Civilrätt
 • Avtal
 • Kontrakt
 • Affärsrätt

Status

Published

Research group

 • Lund University Centre for Business Law (Swedish abbr: ACLU)

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-44-13218-1