Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anna Lundberg

Anna Lundberg

Professor

Anna Lundberg

Civilsamhällets arbete med nyanländas delaktighet i samhället: En rapport om förskjutningar av välfärdsansvar i Sverige under perioden 2016-2019

Författare

  • Sofi Jansson-Keshavarz
  • Anna Lundberg
  • Hedvig Obenius

Summary, in Swedish

I den här rapporten analyseras ett urval av de totalt 100 projekt som ingått i Arvsfondens Nyanländasatsning vilken hade till syfte att stärka nyanlända barns och ungas etablering och delaktighet i samhället. Rapporten bygger på tre delstudier. En dokumentstudie bestående av ansökningshandlingar, årsrapporter och i förekommande fall slutrapporter från projekten, en enkät omfattande 89 av satsningens projekt (med svarsfrekvens 63 procent) och slutligen en fallstudie där tre projekt analyseras på djupet. Materialet till fallstudien består, utöver ovannämnda dokument och enkätsvar, av intervjuer och deltagande observationer. Analysen genomförs utifrån två perspektiv: organisation och samhälle. Organisationsperspektivet handlar om projektens erfarenheter och lärdomar och samhällsperspektivet om projektens arbete i ljuset av den samtidskontext projekten verkar inom. Genom de olika perspektiven besvaras följande frågor: Projektens erfarenheter ur ett organisationsperspektiv • Hur arbetar projekten för att främja etablering och delaktighet i sam-hället och vilka aktiviteter och metoder menar de kan främja etablering och delaktighet för satsningens målgrupper? • Hur hanteras en eventuell spänning mellan etablering och delaktighet och den ovisshet om framtiden som finns hos vissa inom målgrupperna, till exempel de som fått tillfälliga uppehållstillstånd eller som befinner sig i en asylprocess eller papperslöshet? • Vilka framgångsfaktorer respektive hinder upplever projektledarna vid samverkan med olika aktörer och i synnerhet samverkan med den offentliga sektorn? • Hur nås målgruppen? Projektens erfarenheter ur ett samhällsperspektiv • Vilken betydelse har projektens arbete i ljuset av den samtidskontext projekten verkar inom? Då det varit i princip omöjligt att beskriva projektens erfarenheter, lär-domar och spår utan att väga in den samtidskontext som projekten verkar inom sätter vi de begrepp som är centrala för Nyanländasatsningens syfte, nämligen delaktighet och etablering, i en samtidspolitisk belysning. Vi beskriver i detta sammanhang också de migrations- och socialrättsliga förändringar som skett sedan Nyanländasatsningens start och som påverkar projektens förutsättningar för att arbeta med nyanländas etablering och delaktighet samt om civilsamhällets roll i förhållande till offentlig sektor, med fokus på förskjutningar av välfärdsansvar som skett till följd av de beskrivna lagändringarna.

Ämne

  • Social Work

Status

Published