Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Jämställdhet och lika villkor

Arbetet med jämställdhet, likabehandling och mångfald på universitetet och på vår institution

”Lunds universitet har som mål att tillhöra de absolut främsta bland Europas universitet. För att det målet ska uppnås krävs att kunskaper och ambitioner hos anställda och studenter tas till vara och att deras olika perspektiv får bidra till att skapa en kreativ studie-, undervisnings- och forskningsmiljö. Jämställdhet, likabehandling och mångfald leder till högre kvalitet i verksamheten.

Verksamheten vid universitetet bygger – med den strategiska planen och diskrimineringslagen som grundvalar – på jämställdhet mellan könen, likabehandling och mångfald. Det innebär att såväl anställda och studenter som den som söker arbete eller studieplats vid Lunds universitet behandlas och bedöms utan ovidkommande hänsyn till kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.”

Från Lunds universitets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald.

 

Arbetet på Rättssociologiska institutionen

På Rättssociologiska institutionen är ambitionen att studenter och personal ska spegla omvärlden. Vår ambition är att ta tillvara på den mångfald av olika erfarenheter och bakgrunder som finns för att berika utbildning och forskning i ämnet rättssociologi.

Alla ska ha lika möjligheter att mötas och bemötas på Rättssociologiska institutionen utifrån sina egna individuella egenskaper och förutsättningar. Att slå vakt om alla människors lika värde ger möjligheter för alla att utvecklas efter sin egen förmåga och sina egna val.

Här jobbar vi målinriktat och kontinuerligt för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Jämställdhetsarbetet på Rättssociologiska institutionen utgår ifrån en arbetsgrupp för jämställdhet och vilar på nedan dokument:

Läs mer om jämställdhet, likabehandling och mångfald på Lunds universitet: