Introduktion till rättssociologi, avancerad nivå

Avancerad nivå | Höstterminen

SOLP01, Introduktion till rättssociologi, avancerad nivå, 15 högskolepoäng

  • Kursen ges på engelska

Kursens ger dig fördjupad kunskap om rättssociologiska teorier och forskning. Klassiska och moderna rättssociologiska teorier presenteras och diskuteras. Du lär dig också hur dessa teorier har använts för att definiera specifika forskningsområden och för att skapa forskningstraditioner.

Delkurs 1: Rättssociologins grunder (5 hp)

Den första delkursen introducerar rättssociologin som tvärvetenskapligt ämne som studerar formella och informella normer och officiella och icke-officiella regleringsformer i samhället. Delkursen beskriver rättssociologins utveckling som en gren av allmän sociologi och en empirisk inriktning inom rättsvetenskap och juridik.

Delkurs 2: Systemteori, det kommunikativa handlandet, samt de kritiska skolorna (5 hp)

Den andra delkursen diskuterar fyra teoretiska förhållningssätt till studiet av rätten idet moderna samhället. Dessa bygger på Jürgen Habermas teorin om detkommunikativa handlandet, Niklas Luhmanns systemteori, Pierre Bourdieus sociala fältoch former av kapital, samt olika kritiska och feministiska teorier (Critical LegalStudies).

Delkurs 3: Rätt, postmodernism och globalisering (5 hp)

Den tredje delkursen diskuterar hur postmoderna- och globaliseringsteorier harpåverkat beskrivningen och studier om rätten, rättssystemet och juristprofessionen, åena sidan, och den rättssociologiska forskningen, å andra sidan.

Kursens genomförande

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och seminarier. Deltagande iövningar och seminarier är obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger. Ersättningeller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds student som utan egenförskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser, intekunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller också studenter som harmissat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

 

Kursplan för SOLP01 (PDF, ny flik)

Litteratur för SOLP01 höstterminen 2020 (PDF, ny flik)