Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Doktorandhandboken

Doktorandstudier på Rättssociologiska institutionen

 

Innehållsförteckning


Vad är forskarstudier?

- Samhällsvetenskapliga fakultetens roll
- Behörighet och antagning

Doktorandkurser och avhandlingsarbetet

- Doktorandseminarier
- Disputationen - försvara avhandlingen
- Doktorandkurser

Undervisning som doktorand

- Högskolepedagogik
- Hur påverkar dessa uppdrag din anställning?

Anställningsvillkor

- Introduktionsdagar
- Lönefrågor och förlängning
- Universitetets formella regelverk
- Samhällsvetenskapliga doktorandrådet
- Vid sjukdom
- Föräldraledighet, föräldrapenning och föräldraförsäkring
- Arbetsmiljö
- Förmåner

Interna dokument

Guide till svensk akademi

 

Vad är forskarstudier?

Doktorandutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, varav en vetenskaplig avhandling baserad på ditt självständiga forskningsarbete omfattar 180 högskolepoäng. Resterande 60 högskolepoäng är kurser. Du försvarar avhandlingen vid en offentlig disputation i den ordning som föreskrivs i högskoleförordningen och i lokala bestämmelser för den samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund.

Forskarutbildning sker enligt en studieplan som är fastställd av institutionsstyrelsen och fakulteten (se nedan studieplanerna i respektive ämne). Den enskilde forskarstudenten följer en individuell studieplan (se nedan) som upprättas av doktoranden och de båda handledarna i samråd och skall godkännas av prefekten. Den individuella studieplanen revideras i januari varje år.

Samhällsvetenskapliga fakultetens roll

Fakulteten står för samordning och ansvarar för kvalitetssäkring av forskarutbildningen. Fakultetsstyrelsen beslutar bland annat om inrättande och avveckling av ämne för utbildning på forskarnivå, och allmänna studieplaner, liksom principer för forskarutbildningen inom ramen för Lunds universitets beslut.

Behörighet och antagning

Lediga doktorandtjänster i rättssociologi publiceras på Lunds universitets sida för lediga anställningar. Inkludera en forskningsplan i din ansökan. Du kan använda vår mall som referens.

För att bli antagen krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet är examen på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper. Du ska även ha minst 30 högskolepoäng inom rättssociologi på avancerad nivå (eller motsvarande kunskaper) och ha genomfört självständiga arbeten om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

För att bli antagen till doktorandstudier måste det finnas en finansieringsplan för hela studietiden. Sökande som antas till forskarutbildningen anställs ofta som doktorand. Lunds universitet inrättar inte stipendier för forskarutbildning. Däremot kan utbildningen finansieras med stipendium inrättat av extern aktör, till exempel en kommun eller ett forskningsinstitut.

Vid Lunds universitet en antagningsordning för forskarutbildning som gäller oavsett forskningsområde.

Doktorandkurser och avhandlingsarbetet

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng. Avhandlingen utgör 180 högskolepoäng och doktorandkurser de resterande 60. Du kan skriva din avhandling som en monografi eller som en sammanläggningsavhandling, i vilken flera delar (i form av vetenskapliga artiklar) sammanställs med en summerande introduktion.

Under de första sex månaderna utser prefekt i samråd med dig och studierektorn för forskarutbildningen två till tre handledare. Du och din huvudhandledare upprättar din studieplan och reviderar den årligen. Nedan finns riktlinjer för varje år av doktorandutbildningen i rättssociologi (PDF). Använd dem när du utformar och reviderar din studieplan.

Doktorandseminarier

I början av din doktorandutbildning håller du ett idéseminarium. Här presenterar du avhandlingsprojektets problemställning, dina teoretiska utgångspunkter och din planerade metodik. Efter ungefär halva avhandlingsarbetet håller du ett mittseminarium, där du presenterar en inledning samt ett sammanhängande avsnitt ur avhandlingen. Två disputerade forskare utses som särskilda läsare inför mittseminariet för att ge dig återkoppling på materialet. En sista hållpunkt utgörs av slutseminariet.

Alla anställda forskare uppmuntras att delta i seminarieverksamheten så mycket som möjligt för att berika forskningsmiljön och sprida intressant och aktuell information. Rättssociologiska institutionen anordnar en serie forskningsseminarier med lokala och internationella forskare med varierande specialområden inom lag och samhälle. Seminarierna är vanligtvis öppna för allmänheten.

Disputationen – försvara avhandlingen

När du närmar dig slutet av utbildningen (disputationen) säkerställer du och handledaren att allt går så smidigt som möjligt. Fakulteten har utformat en lathund med påminnelser om de viktigaste stegen under den sista tiden fram till disputation. Institutionen har också vissa lokala riktlinjer.

Doktorandkurser

Kursdelen omfattar 60 högskolepoäng. Det är obligatoriskt att du tar minst 7,5 högskolepoäng i vetenskapsteori, minst 7,5 högskolepoäng i rättssociologisk metodologi och minst 15 högskolepoäng i rättssociologisk teori. Kursdelen kan bestå av gemensamma forskarkurser eller individuella läskurser. Rättssociologiska institutionen erbjuder kurser (annonseras internet), likaså Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Du kan även delta i doktorandkurser utanför Lunds universitet. I Sverige och i andra länder anordnas kurser som kan infogas i din utbildning. Du bekostar själv kursdeltagande utanför fakulteten, antingen med FU-medel eller med andra sökta bidrag.

Avslutade doktorandkurser registreras när du lämnar in ett intyg, med eventuella kursintyg som bilaga, till administratören för forskarutbildningen, som registrerar kurserna i Ladok.

Har du genomgått utbildning på avancerad nivå i vissa ämnen kan du tillgodoräkna dig kurspoängen i forskarutbildningen efter beslut av studierektor för forskarutbildningen. Poängen ligger till grund för förkortning av doktorandtjänsten. Tillgodoräknanden prövas på din begäran.
 

Undervisning som doktorand

Under din doktorandtid kan du bli tillfrågad att undervisa i kurser på grundnivå och avancerad nivå och/eller ta dig an administrativa sysslor.

Studierektorn har huvudansvaret för att planera doktorandernas undervisningsuppgifter. Hen kontaktar dig för att ta reda på dina undervisningsintressen med mera. Vi arbetar oftast med lärarlag på våra kurser genom vilka du får stöd när du börjar undervisa. Även studierektorn bistår dig på olika sätt.

Högskolepedagogik

Undervisande doktorander ska genomgå "inledande högskolepedagogisk utbildning" omfattande två veckor, eller på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskap. Om du gjort detta innan du ansöker till en doktorandtjänst påverkar inte antagningsprocessen, men innebär att du, innan du får pedagogiska uppdrag, får möjlighet att gå en kurs omfattande minst två veckors högskolepedagogisk utbildning.

Under din doktorandtid får du tillfälle att bevista olika högskolepedagogiska kurser som ges av fakulteten eller av Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling. De listar alla aktuella högskolepedagogiska kurser på sina hemsidor. Din pedagogiska utbildning planeras i samråd med handledare och studierektor.

Det är universitetets explicita målsättning att alla fast anställda lärare skall ha genomgått minst 10 veckors högskolepedagogiska kurser.

Hur påverkar dessa uppdrag din anställning?

Doktorandtjänsten omfattar 4 år. Du kan delta i institutionsarbete (undervisning, ev. administration) om högst 20% av full arbetstid och kompenseras genom motsvarande förlängning av studietiden. Du får också förlängning för deltagande i högskolepedagogiska kurser (motsvarande högst 7,5 högskolepoäng).
 

Anställningsvillkor

Som doktorand är du tidsbegränsat anställd vid Rättssociologiska institutionen på Lunds universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten har samställt relevant information om de anställningsvillkor som gäller för dig som doktorand.

Introduktionsdagar

Ett antal introduktioner äger rum tidigt första terminen. På institutionen får du information från och tillfälle att tala med prefekt, studierektor för forskarutbildningen, studierektor för grundutbildning, personalansvarig, skyddsombud och andra personer på institutionen. Även fakulteten anordnar introduktionsdagar för nya doktorander. Dessutom inbjuds alla nyanställda att delta i universitetets "Introduktion för nyanställda". Här behandlas frågor kring bland annat anställningsvillkor, arbetsmiljö, företagshälsovård, personalorganisationer. Du får också en introduktion av Lunds universitet och dess historia.

Lönefrågor och förlängning

En särskild lönesättning tillämpas för doktorander. Som nyanställd doktorand placeras du normalt i den ingångslön som fakulteten fastställt. Din lön höjs efter att du avklarat 60, 120 respektive 180 högskolepoäng. Det är ditt ansvar att inkomma med ansökan om lönelyft när du fått högskolepoäng registrerade. Ansökan ska signeras av handledaren och prefekten and lämnas till HR-koordinatorn vid institutionen. Högskolepoängen beräknas som 60 poäng = ett års heltidsstudier inom din forskarutbildning i form avdoktorandkurser och/eller avhandlingsarbete. Tid tillägnat institutionssysslor som undervisning eller tjänstledighet inkluderas inte som grund för lönelyft.

Vid sidan av förlängning för utförd undervisning på institutionen, förlängs ditt kontrakt även efter sjuk- och föräldraledighet. Även vissa typer av tjänstledighet, men inte alla, kan ge förlängning (kolla på förhand med studierektor för forskarutbildningen eller personalansvarig). Regler finns även för förlängning av anställningstiden på grund av förtroendeuppdrag inom studentorganisationer och studentrepresentation.

Universitetets formella regelverk

Regelverket är Lunds universitets webbaserade förteckning över universitetsövergripande regler. Här hittar du föreskrifter, allmänna råd och riktlinjer, som är beslutade av universitetsstyrelse, rektor, förvaltningschef och de organ eller funktioner inom den universitetsgemensamma administrationen som har delegation att fatta sådana beslut.

Samhällsvetenskapliga doktorandrådet

Du hittar information om ”Social Science Doctoral Students’ Council”, Samhällsvetenskapliga doktoranders student representation på fakultetsnivå, i deras senaste guide för doktorander och postdoktorer.

Vid sjukdom

Du anmäler sjukfrånvaro direkt till personalansvarig när du blir sjuk. När du är frisk igen registrerar du din sjukförsäkran för sjukperioden i Primula webb.

Föräldraledighet, föräldrapenning och föräldraförsäkring

Föräldraledighet berättigar förlängning av forskarutbildningen.

Arbetsmiljö

Vid Lunds universitet finns en doktorandkår och doktorandombudsman som ger råd, stöd och information under din tid som doktorand. Det finns därtill flera olika dokument som handlar om universitetets arbetsmiljö.

Förmåner

Du har olika förmåner som anställd vid Lunds universitet, bland annat friskvårdsersättning.

Interna dokument

Åtkomst till Doktorandhandbokens interna dokument kräver särskild behörighet och inloggning på LU-Box.

Till Doktorandhandbokens interna dokument.

Guide till svensk akademi

Som ny forskare i det svenska systemet ställs man inför en rad frågor, om vad som gäller för meritering, hur nätverken ser ut, men också konkreta praktiska frågor. För att underlätta har Sveriges Unga Akademi utvecklat en guide som hjälper till att navigera svensk akademi och undvika tidskrävande hinder.

Ladda ner A Beginner’s Guide to Swedish Academia (PDF, ny flik)