Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Riktlinjer för doktorandseminarier vid Rättssociologiska institutionen

I enlighet med "Policies for the doctoral programme in sociology of law, 2009--08--24" ska doktoranden hålla minst tre doktorandseminarier under utbildningstiden: startseminarium, mittseminarium och slutseminarium. Alla doktorander ska delta i seminarierna.

Deltagande och presentation i seminarier är viktiga delar av forskarutbildningen för att fullt ut uppnå de läranderesultat som anges i utbildningsplanen. Särskilt följande inlärningsresultat är av stor betydelse för de tre typerna av seminarier:

  • Visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågor och med vetenskaplig precision planera, och med hjälp av lämpliga metoder, genomföra forskning och andra avancerade uppgifter inom fastställda tidsgränser samt granska och utvärdera sådant arbete.
  • Visa förmåga att med auktoritet presentera och diskutera forskning och resultat i dialog med forskarsamhället och samhället i allmänhet, muntligt och skriftligt, i nationella och internationella sammanhang.
  • Visa potential att bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande, både inom forskning och utbildning och i andra avancerade yrkessammanhang.

Startseminariet infaller normalt under doktorandens första termin.

Seminariets innehåll

Senast en vecka innan seminariet mejlar doktoranden ut en skriftlig forskningsplan med en översikt av doktorandprojektet. Planen ska ge en tydlig bild av forskningsproblemet, tidigare forskning på området, forskningsfrågor och mål, teoretiska och metodologiska överväganden, en indikation på empiriskt material och en tidsplan.

Utförandet

Två opponenter utses – en äldre, externt eller internt rekryterad forskare och en doktorand från institutionen. Seminarierna leds av studierektorn för forskarutbildningen eller en av handledarna. Först gör doktoranden en kort presentation varefter opponenterna presenterar sina kommentarer.

Opponenterna ska fokusera på presenterade frågor som rör de tidiga beslut doktoranden måste fatta gällande förståelsen av forskningsproblemet, formuleringen av forskningsfrågor och forskningsmål och valet av teorier och metodologiska strategier. Opponenterna ska också reflektera över forskningens genomförbarhet och alternativa teoretiska och metodologiska strategier. De ska också reflektera över avhandlingens form som monografi och kompilationsavhandling.

Läranderesultat

Den presenterande och den kommenterande doktoranden, liksom övriga deltagande doktorander, ska genom seminariet fördjupa sin förståelse för forskningsprocessens tidiga skeden, vikten av att fatta vetenskapligt motiverade beslut och förbättra sin förmåga att föra akademiska resonemang och framföra vetenskapligt grundad kritik och försvara en ståndpunkt.

Seminariets innehåll

Doktoranden presenterar en skriftlig text bestående av forskningsfrågorna, ett teoretiskt kapitel och/eller ett kapitel med empiriska resultat och analyser, alternativt en artikel i en sammanläggningsavhandling. Text kan vara strukturerad på ett annat sätt än genom kapitel eller artiklar men ska ange den "röda tråden" i avhandlingen: hur forskningsfrågorna undersöks och analyseras med hjälp av teoretiska ramar och metodologiska verktyg. Dokumentet mejlas ut senast en vecka i förväg.

Utförandet

Två opponenter utses – en äldre, externt eller internt rekryterad forskare och en doktorand från institutionen. Seminarierna leds av studierektorn för forskarutbildningen eller en av handledarna. Först gör doktoranden en kort presentation varefter opponenterna presenterar sina kommentarer.

Diskussionsdeltagarna ska fokusera på avhandlingsarbetets "röda tråden" och svagheter och styrkor i användningen av teorier och metoder för att göra en analys och dra slutsatser utifrån forskningsfrågorna.

Läranderesultat

De presenterande och kommenterande doktoranderna, liksom övriga deltagande doktorander, ska genom seminariet fördjupa sin förståelse och kunskap om vikten av samstämmighet mellan forskningsfrågor, teori, metodik och analys.

Opponent och läsare

En extern opponent och en intern läsare utses för slutseminariet. Handledarna och doktoranden utser opponent och läsare i samråd med studierektorn för forskarutbildningen.

Opponenten ska vara en senior forskare (docent) väl förtrogen med avhandlingsämnet och/eller teorin och/eller metodiken.

Den interna läsaren har ingen formell roll som kommentator under seminariet men deltar diskussionen. Läsaren har till uppgift att noggrant granska och formulera konstruktiva skriftliga kommentarer för slutförandet av avhandlingen. Den interna läsaren bör representera institutionen i betygsnämnden vid disputationen.

Utförandet

Slutseminariet är offentligt och tillkännages på institutionens webbplats. En inbjudan skickas till all institutionens personal.

Slutseminariet leds av antingen studierektorn för forskarutbildningen eller av en av handledarna. Opponenten sammanfattar avhandlingen och presenterar sedan sin granskning av texten med dess svagheter och styrkor i en dialog med doktoranden. Som en del av detta ges konstruktiva kommentarer utifrån kraven på en doktorsavhandling i rättssociologi som de formuleras i utbildningsplanen.

Seminariet pågår i cirka tre timmar. Den första halvan ägnas åt sammanfattningen av avhandlingen och diskussion mellan opponenten och doktoranden. Den andra halvan är öppen för kommentarer och frågor från publiken. Alla medlemmar av forskarkollegiet förväntas skaffa sig en överblick av texten och delta aktivt i seminariet.

Skriftliga kommentarer

Inom en vecka efter seminariet sammanställer opponenten och den interna läsaren varsin skriftlig redogörelse med rekommenderade revideringar som ska göras innan avhandlingen skickas till tryck. De skriftliga yttrandena baseras huvudsakligen på manuskriptet men tar även hänsyn till diskussionerna under slutseminariet. Kommentarerna bör innehålla en uppskattning av den tid som behövs för att genomföra revideringarna inom ramen för en arbetsbelastning om 100%. Om tidsuppskattningen är mer än ett år ska ett nytt slutseminarium äga rum före det offentliga försvaret.

Tidsplan

Slutseminariet bör äga rum när kandidaten har ett färdigt manuskript till avhandlingen, 36 månader före disputationen när det gäller en sammanläggningsavhandling och cirka sex månader före det offentliga försvaret när det gäller en monografi. Beslutet att doktoranden är redo för ett slutseminarium fattas av doktoranden, handledarna och studierektorn för forskarutbildningen.

Texten för slutseminariet skickas till opponenten, den interna läsaren och alla anställda vid institutionen minst två veckor före slutseminariet.

Före tryck – grönläsning

Innan avhandlingen skickas till tryck går den interna läsaren igenom texten för att undersöka om revideringarna har utförts ordentligt och om texten är redo för att disputeras. Den interna läsaren rapporterar sin bedömning till forskarkollegiet innan ett slutgiltigt beslut om huruvida texten är redo för disputation fattas i kollegiet. Grönt ljus följs inte av några skriftliga kommentarer. Om grönt ljus ges, men med förslag till vissa viktiga ändringar, bör den gröna läsaren meddela dessa till handledarna.

Om läsaren drar slutsatsen att avhandlingen inte är redo för disputation ska motiveringen skriftligen skickas till forskarkollegiet för beslut. Om forskarkollegiet beslutar om rött ljus ska den interna läsaren ge kandidaten en skriftligt kommentar med en exakt beskrivning av de revideringar som krävs innan manuskriptet är färdigt.