Rätten, samhället och korruption

Avancerad nivå | Höstterminen

RÄSN11, Rätten, samhället och korruption, 7,5 högskolepoäng

  • Kursen ges på engelska

Korruption är ett svårfångat begrepp som behöver studeras och förstås urmultidisciplinära perspektiv. Med denna uppfattning som grund syftar kursen till attintroducera studenterna för globala och tvärvetenskapliga perspektiv på området förkorruptions-, och antikorruptionsstudier. Mer specifikt undersöker den uppkomsten,förklaringen, fortlevnaden och närvaron av korruptionen ur olikasamhällsvetenskapliga perspektiv, genom att ta upp allmänt förekommandeteoretiska, empiriska och metodologiska frågor och debatter.

Kursen är indelad i följande fyra delar / teman:

1. Introduktion till globala indikatorer för korruption, rättsstat och samhällsstyrningsamt deras konsekvenser för förståelse av juridik, utveckling och social förändring

2. Multidisciplinära strategier och teoretiska perspektiv för korruption

3. Metodologiska och etiska frågor i korruptions-och antikorruptionsstudier

4. Inblickar från fältforskning

 

Kursplan för RÄSN11 (PDF, nytt fönster)

Litteratur för RÄSN11 höstterminen 2020 (PDF, nytt fönster)