Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Praktikinformation till studenter (KRIA36)

Information till studenter som ska gå kursen KRIA36 Kriminologi: arbetslivspraktik, 30 hp.

En kurs i arbetslivspraktik

Du som läser kriminologiprogrammet på Lunds universitet har möjlighet att göra arbetslivspraktik under en termin. Arbetslivspraktiken ska ses som en möjlighet att utveckla relevanta färdigheter för såväl vidare studier som arbetsmarknaden, inte minst genom att få tillfälle att omsätta teoretisk och metodologisk kunskap i praktiken.

Ansökan och antagning

För att kunna antas till kursen måste du hitta en praktikplats på egen hand. Denna måste även godkännas av kursansvarig lärare. Detta sker i två steg. För det första ska du kontakta kursansvarig lärare i god tid innan vårtermins slut för att diskutera ditt val av praktikplats. För det andra ska du senast den 2 juni 2024 inkomma till med en färdig praktikplan, diskuterad med kursansvarig lärare och underskriven av dig och din blivande handledare.

Din praktikplan ska bland annat innehålla uppgifter om den arbetsplats som du tänkt utföra din praktik på, en kortfattad beskrivning av de arbetsuppgifter som du kommer att jobba med under din praktiktermin och vilken din arbetsplatsuppgift kommer att bli.

Ladda ner och fyll i praktikplanen.

Behörigheten till kursen är att man är godkänd på termin 1-3 på kandidatprogrammet i kriminologi samt att studenten har en godkänd praktikplan. 

Ansök till kuren genom att fylla i formulär på Rättssociologiska institutionens webbplats senast den 15 april.

Praktikplatsen

För att kunna antas och registreras på arbetslivspraktikkursen måste du ha en praktikplats. Praktikplatsen ska du ordna själv. Till din hjälp har du kursansvarig lärare Anna Sonander (kontktuppgifter nedan). För att praktikplatsen ska godkännas krävs att den bedöms vara en kvalificerad praktikplats med relevans för kriminologi i vid bemärkelse. Det finns en mängd olika arbetsplatser både i Sverige och utomlands som kan uppfylla detta krav. Kursansvarig lärare hjälper dig att bedöma arbetsplatsernas relevans.

Praktiken kan utföras inom offentlig eller privat verksamhet samt frivilligorganisationer. Praktik kan dock inte utföras inom eget företag. Praktiken är oavlönad och kursen berättigar till studiemedel precis som när du läser andra kurser vid universitet/högskola. Är du osäker på om den arbetsplats du tänkt dig att praktisera på kan sägas vara en kvalificerad praktikplats inom kriminologi är du välkommen att kontakta kursansvarig lärare för att diskutera ditt val av praktikplats.

Att ansöka om praktikplats – tips och råd

Innan du börjar söka efter en praktikplats är det bra om du hunnit tänka igenom vad du vill få ut av din praktiktermin. Fundera på vilka intressen du vill utveckla och vilken sorts arbetsuppgifter du vill ha och sök praktikplatser utifrån detta. Tänk igenom vilka fördelar det finns med praktik utomlands jämfört med att stanna i Sverige.

Det är viktigt att du i kontakten med den arbetsplats där du önskar praktisera lyfter fram vad de har att vinna på att ta emot dig som praktikant. Som praktikant kommer du att vara en resurs för både administrativa och strategiska uppgifter på arbetsplatsen och för projektarbeten av olika slag. Att ta emot praktikanter kan dessutom för organisationen eller företaget i fråga innebära:

 • bättre framtida rekryteringsunderlag och en stärkt konkurrenskraft på sikt;

 • möjligheter att få utfört betydelsefulla arbetsinsatser i projekt av olika slag genom det arbete du lägger ner under praktikperioden, och detta utan extra kostnad då praktiken är oavlönad;

 • tillskott av ny kunskap inom det kriminologiska och samhällsvetenskapliga fältet;

 • goodwill för organisationen/företaget något som är viktigt med tanke på att dagens studenter/praktikanter utgör morgondagens beslutsfattare.

Ett sätt att börja sökandet efter en praktikplats är att höra dig för bland vänner och bekanta om de känner till någon arbetsplats som skulle kunna lämpa sig för dig att göra praktik på.

Gör upp en lista över möjliga praktikplatser och fundera igenom vad du kan bidra med som praktikant. Efter detta är det dags att ta en första kontakt per telefon eller e-mail. Det är mycket troligt att en presumtiv praktikplats efter denna första förfrågan vill att du skickar in en skriftlig ansökan om praktikplats med tillhörande CV (Curriculum Vitae).

Du bör lägga ner en hel del arbete på att utforma dokumenten eftersom det är genom dessa du har bäst möjlighet att visa på vilken tillgång du som praktikant skulle kunna vara för den aktuella arbetsplatsen. Glöm inte att till din ansökan bifoga en utskrift av dokumentet ”Information till praktikplatser” och kursplanen för praktikkursen.

I din personliga ansökan till den organisation eller det företag som du önskar praktisera vid är det viktigt att du lyckas väcka intresse för dig som person och samtidigt visar på en god förmåga att uttrycka dig i skrift. Din personliga ansökan bör vara välformulerad, strukturerad och relativt kortfattad. Det är också bra om du i ansökan tar upp:

 • vad du kan bidra med och varför arbetsplatsen har behov av dig och den samhällsvetenskapliga och kriminologiska kompetens du har med dig från dina tidigare studier i ämnet;
 • varför du ser yrkespraktik som ett viktigt inslag i din utbildning;
 • varför du har valt att läsa de ämnen du har gjort;

 • vilka speciella intressen du har inom ämnesområdet;

 • varför du söker praktik vid just denna arbetsplats;
 • vilka områden du främst vill utveckla dig inom;
 • att du gärna vill komma på en intervju.

Karriärservice arrangerar seminarier angående cv-skrivning, arbetsintervjuer och formulerande av personligt brev. Karriärservices webbplats hittar du på:

https://www.lu.se/studera/examen-och-karriar

Praktikens innehåll

När du har hittat en praktikplats som verkar intressant är det viktigt att du tillsammans med handledaren på praktikplatsen diskuterar igenom praktikplanen. Det innebär att ni ska komma överens om vilka dina arbetsuppgifter ska vara och diskutera hur du i dessa får användning för dina kriminologiska och samhällsvetenskapliga kunskaper samt hur du kan uppfylla lärandemålen i kursplanen. Ni ska diskutera igenom vad arbetsplatsuppgiften ska vara och ungefär hur lång tid det ska ta att genomföra den. Ju tydligare och mer konkreta ni är här gällande vad som rent praktiskt ska göras och vilka förväntningar ni har, desto lättare går det sedan. Tänk sedan igenom själv - innan du slutligen bestämmer dig för praktikplatsen - att du är nöjd med den praktikplan ni skapat och att du bedömer att det är realistiskt att du ska få ut det du vill av praktiken.

Som praktikant kan man få väldigt olika roller och position beroende på verksamheten/ arbetsplatsen och också beroende på om det finns en tradition av att ha praktikanter på arbetsplatsen eller inte. Diskutera gärna detta med din handledare när ni utformar praktikplanen så att du har en bild av vad du kan förvänta dig.

Handledning

Praktiken ska för dig vara en tid av aktivt lärande då du omsätter de teoretiska kunskaper du har i kriminologi och samhällsvetenskap i praktiskt arbete. För att din praktiktermin ska bli så meningsfull som möjligt är det nödvändigt att du har en särskild handledare på arbetsplatsen under den tid du är där. Tillsammans med din handledare utformar du också den praktikplan som krävs för att du ska antas till kursen i arbetslivspraktik. Du och din handledare ansvarar gemensamt för att du utför relevanta arbetsuppgifter, att du får en arbetsplatsuppgift och att de lärandemål som finns angivna i kursplanen uppfylls. Din handledare på praktikplatsen ska förutom detta svara för din introduktion på praktikplatsen, finnas till hands för att stödja dig i ditt arbete och hjälpa dig lösa olika typer av problem som du möter under praktikperioden. Din handledare ska också ge dig anvisningar och instruktioner om olika arbetsuppgifter så att du självständigt kan lösa dessa varefter handledaren också följer upp ditt arbete. Handledningen ska stimulera dig att själv finna tänkbara lösningar, men också ge dig möjlighet att fråga om råd om problem uppstår. Det är viktigt att du och din handledare regelbundet diskuterar resultatet av ditt arbete och att du får följa upp ”dina” områden/arbetsuppgifter genom att på olika sätt medverka i det dagliga arbetet.

Förutom den löpande vardagliga kontakten bör handledningen innehålla minst fyra i förväg bestämda handledarsamtal under praktikperioden. Dessa samtal ska fungera i likhet med de planerings/utvecklingssamtal som ofta tillämpas i arbetslivet och ge dig och din handledare möjlighet att diskutera din praktik, praktikplatsen och det arbete som du utför. Ett av samtalen ska resultera i en mitterminsutvärdering.

Intyg och utvärdering

Efter avslutad praktik fyller du och din handledare i var sin utvärdering av praktikterminen. Handledarens utvärdering ligger till grund för godkännandet av praktiken eftersom det i denna bland annat intygas att du uppfyllt kravet på närvaro under praktikperioden (se under Närvaro). I din utvärdering får du möjlighet att ge synpunkter på hur du upplevt praktiken, dina arbetsuppgifter, den handledning du haft tillgång till samt vad som kan vara bra att tänka på för framtida studenter som väljer att gå kursen arbetslivspraktik. Mallar för handledarutvärdering samt studentutvärdering laddar du hem via kursplattformen. Av din praktikhandledare ska du också innan praktiken avslutas begära att få ett handledarintyg för din egen CV där det framgår bland annat vilka dina arbetsuppgifter varit och där handledaren lämnar ett formellt omdöme om det arbete du utfört under din praktikperiod.

Närvaro

Kursen pågår under hela terminen, det vill säga inleds på terminens första dag och avslutas på den sista. Första dagen på terminen består av ett obligatoriskt uppstartsmöte på plats i Lund. Det betyder att ni inte kan börja på er praktikplats förrän på terminens andra dag. I övrigt gäller följande: 

 • Kursens omfattning: 20 veckor; 100%
 • Tid på praktikplatsen: 80 % av kurstiden. Under denna tid (16 veckor) har ni möjlighet att använda 4klt/vecka till kursrelaterade uppgifter. Resterande tid tillbringa på arbetsplatsen. 
 • Tid till kursens övriga arbete 20%.

Examination

Kursen i arbetslivspraktik examineras genom

 1. deltagande i nätbaserade obligatoriska seminarier samt 4 inlämningsuppgifter;

 2. en muntlig presentation av arbetsplatsuppgiften vid ett särskilt seminarium i slutet av kursen.


En frivillig muntlig presentation kan också presenteras för yngre programstudenter och sker under termin 6 (detta fördelas av de kursansvariga lärarna). Den avslutande inlämningsuppgiften består av en vetenskapliga rapport som examineras i relation till de lärandemål som finns uppställda i kursplanen. Den vetenskapliga rapporten ska bestå av två delar. Den ena delen är en reflektion kring praktiken; den andra är en redovisning av, diskussion av och reflektion över den uppgift du har utfört under praktiken.

Arbetsplatsuppgift

På din praktikplats ska du få en sammanhängande uppgift, utredning, analys, utvärdering eller projekt som du löser självständigt. Denna ska redovisas i praktikrapporten och presenteras muntligt. Hur du redovisar själva resultatet av uppgiften avgörs av uppgiftens karaktär och vad den resulterat i.

Obligatoriska moment

Kursen har tre obligatoriska moment. Kursen inleds med ett obligatoriskt introduktionsmöte vid kursstart. I mitten av kursen sker ett obligatoriskt mittkursseminarium (vid frånvaro så kan man göra en kompletterande uppgift). Kursen avslutas med examinationsseminarium. I de fall en student redan åkt utomlands får detta lösas i kontakter med de kursansvariga lärarna. Sedan kommer det regelbundet att anordnas nätbaserade seminarier på kursplattformen under terminen med olika teman.

Examinationsseminarium

Examinationen av den vetenskapliga rapporten sker vid ett obligatoriskt examinationsseminarium vid vilket samtliga studenter på kursen deltar. Inför examinationsseminariet skall du till examinator/ kursansvarig ha lämnat in:

- praktikrapport - handledarutvärdering - studentutvärdering

Syftet med examinationsseminariet är att möjliggöra diskussion kring de vetenskapliga rapporter och utvärderingar som lämnats in samt att ge utrymme för en uttömmande muntlig utvärdering av praktikterminen.

Som betyg på kursen används någon av beteckningarna godkänd eller underkänd. För betyget godkänd krävs att du fullföljer samtliga examinationsuppgifter; uppfyller de lärandemål som anges för kursen; samt uppfyller 80 procents närvaro under praktikperioden. Exakt tid och plats för examinationsseminariet meddelas på kursens hemsida.

Praktikaliteter

Finansiering

Praktikperioden är obetald, vilket gör att du själv får stå för dina levnadsomkostnader. Under praktiktiden utgår studiemedel på samma sätt som när du läser andra kurser vid universitet/ högskola. Du är berättigad att söka merkostnadslån (extra studiemedel) från CSN för att täcka kostnader för resa till och från praktikplatsen och för eventuella försäkringskostnader. Eventuellt kan även lån för kostnader i samband med dubbel bosättning medges. Eftersom lånemöjligheterna kan variera med studentens ålder och familjesituation måste du själv undersöka vad som gäller för just dig. Kontakta CSN i Lund eller se www.csn.se.

Arbetstider

Din arbetstid är densamma som för övrig personal på praktikplatsen (ang. arbetstid och närvaro – se under ”Intyg och utvärdering”). Om övertid förekommer bör denna tas ut som kompensationsledighet. Blir du sjuk skall detta omedelbart anmälas till praktikplatsen/handledaren. Du får vara ledig från praktiken för att vårda sjukt barn i enlighet med försäkringskassans regler. För att inte gå miste om de förmåner som tillkommer dig som studerande enligt en särskild socialförsäkring (se Försäkringskassans webbplats) bör du även sjukanmäla dig till Försäkringskassan. För att ha rätt till studiemedel när du är sjuk är det viktigt att du gör en sjukanmälan till Försäkringskassan första sjukdagen. Uppgår sjukfrånvaron till mer än tio arbetsdagar/termin skall du anmäla detta till kursansvarig lärare/examinator vid Kriminologiprogrammet. 

Resa

Du står själv för dina reskostnader. Extra studiemedel för reskostnader och försäkringskostnader kan sökas hos CSN.

Praktik utomlands

Oavsett vilket medborgarskap du har kan du ibland behöva ha visering till annat land. Observera att viseringsfrihet ibland gäller endast under begränsad tid eller för vissa kategorier resande, som till exempel turister eller affärsmän. Den kan också vara beroende av biljett/ och valutainnehav samt typ av pass. Bestämmelserna kan också plötsligt eller med kort varsel ändras utan att svenska myndigheter omedelbart underrättas härom. Du bör därför alltid kontakta respektive lands ambassad/konsulat eller din resebyrå innan du reser utomlands.

Boendeformen för dig som praktikant kan komma att se ut på olika sätt. I vissa fall hjälper organisationen på orten dig att söka bostad, i andra fall får du själv lösa detta problem. Ett gott råd till utlandspraktikanter är att ta kontakt med något universitet på orten; de kan ibland erbjuda prisvärda studentrum eller hänvisa vidare.

Försäkring

Personskadeförsäkring för studenter gäller också om universitetet/högskolan förmedlat praktikarbete utan anställning. Om du blir skadad under praktikarbetet bör du även anmäla detta som arbetsskada till försäkringskassan.

Lunds undiversitets sida om studentförsäkringar.

För dig som gör praktiken utomlands finns en studentförsäkring ”Student Ut” som Lunds universitet har tecknat med Kammarkollegiet. För att denna försäkring skall gälla som samlingsförsäkring måste det finnas en praktikplan i vilken det intygas att det finns en överenskommelse mellan Kriminologiprogrammet och praktikplatsen om att du får göra din praktiktermin där. Information om försäkringsvillkoren finns på www.kammarkollegiet.se.
 

Photo of Anna Sonander by Emma Lord.

Anna Sonander

Kursansvarig KRIA36: Arbetslivspraktik

E-post: anna [dot] sonander [at] soclaw [dot] lu [dot] se

Telefon: 046 - 222 69 35