Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Information till studenter (RÄSA40)

Information till studenter om
 RÄSA40: Rättssociologi. Arbetslivspraktik, 30 hp

En kurs i arbetslivspraktik

Du som läser kurser i rättssociologi på Lunds universitet har möjlighet att göra arbetslivspraktik under en termin. Arbetslivspraktiken ska ses som en möjlighet att utveckla relevanta färdigheter för såväl vidare studier som arbetsmarknaden, inte minst genom att få tillfälle att omsätta teoretisk och metodologisk kunskap i praktiken.

Ansökan och antagning

Ansökan till praktikkursen sker via antagning.se. Sista ansökningsdag för höstterminen 2024 är 15 april.

För att antas till kursen måste du hitta en praktikplats på egen hand. Denna måste godkännas av kursansvarig lärare i två steg. För det första ska du kontakta kursansvarig lärare i god tid innan vårterminens slut och diskutera ditt val av praktikplats. För det andra ska du senast den 2 juni 2024 inkomma till med en färdig praktikplan, diskuterad med kursansvarig lärare och underskriven av dig och din blivande handledare. Din praktikplan ska bland annat innehålla uppgifter om den arbetsplats som du tänkt utföra din praktik på, en kortfattad beskrivning av de arbetsuppgifter som du kommer att jobba med under din praktiktermin och vilken din arbetsplatsuppgift kommer att bli. På kursens hemsida finns ett formulär för praktikplan att ladda ner och fylla i.

För behörighet till kursen krävs - 120 hp samhällsvetenskapligt ämne varav fullgjorda kursfordringar om minst 60 hp ska utgöras av rättssociologi.

Ladda ner praktikplanen.

Praktikplatsen

För att praktikplatsen ska godkännas krävs att den bedöms vara en kvalificerad praktikplats med relevans för ämnet rättssociologi i vid bemärkelse. Det finns en mängd olika arbetsplatser både i Sverige och utomlands som kan uppfylla detta krav. Kursansvarig lärare hjälper dig att bedöma arbetsplatsernas relevans.

Praktiken kan utföras inom offentlig eller privat verksamhet samt frivilligorganisationer. Praktik kan dock inte utföras inom eget företag. Praktiken ska vara oavlönad och kursen berättigar till studiemedel precis som när du läser andra kurser vid universitet/högskola. Är du osäker på om den arbetsplats du tänkt dig att praktisera på kan sägas vara en kvalificerad praktikplats inom rättssociologi är du välkommen att kontakta kursansvarig lärare för att diskutera ditt val av praktikplats.

Att ansöka om praktikplats – tips och råd

Innan du börjar söka efter en praktikplats är det bra om du hunnit tänka igenom vad du vill få ut av din praktiktermin. Fundera på vilka intressen du vill utveckla och vilken sorts arbetsuppgifter du vill ha och sök praktikplatser utifrån detta. Tänk igenom vilka fördelar det finns med praktik utomlands jämfört med att stanna i Sverige.

Det är viktigt att du i kontakten med arbetsplatsen lyfter vad de har att vinna på att ta emot dig. Som praktikant är du en resurs för både administrativa och strategiska uppgifter på arbetsplatsen och för olika projektarbeten. Att ta emot praktikanter kan dessutom för organisationen eller företaget i fråga innebära:

 • bättre framtida rekryteringsunderlag och en stärkt konkurrenskraft på sikt;

 • möjligheter att få utfört betydelsefulla arbetsinsatser i projekt av olika slag genom det arbete du lägger ner under praktikperioden, och detta utan extra kostnad då praktiken är oavlönad;

 • tillskott av ny kunskap inom det rättssociologiska och samhällsvetenskapliga fältet;

 • goodwill för organisationen/företaget något som är viktigt med tanke på att dagens studenter/praktikanter utgör morgondagens beslutsfattare. 

Ett sätt att börja sökandet efter en praktikplats är att fråga vänner och bekanta om de känner till arbetsplatser som är lämpliga praktikplatser. Gör upp en lista över möjliga praktikplatser och fundera igenom vad du kan bidra med som praktikant. Efter detta kontaktar du arbetsplatsen per telefon eller e-mail. Det är mycket troligt att en presumtiv praktikplats efter denna första förfrågan vill att du skickar in en skriftlig ansökan om praktikplats med tillhörande CV.

Du bör lägga gediget arbete på att utforma dokumenten eftersom det är genom dessa du har bäst möjlighet att visa på vilken tillgång du som praktikant kan vara för arbetsplatsen. Glöm inte att bifoga en utskrift av dokumentet ”Information till praktikplatser” och kursplanen för praktikkursen.

I din personliga ansökan till organisationen eller företaget du önskar praktisera vid är det viktigt att du väcker intresse för dig som person och samtidigt visar på god förmåga att uttrycka dig i skrift. Din personliga ansökan bör vara välformulerad, strukturerad och relativt kortfattad. Det är också bra om du i ansökan tar upp:

 • vad du kan bidra med och varför arbetsplatsen har behov av dig och den samhällsvetenskapliga och rättssociologiska kompetens du har med dig från dina tidigare studier i ämnet;
 • varför du ser yrkespraktik som ett viktigt inslag i din utbildning;
 • varför du har valt att läsa de ämnen du har gjort;

 • vilka speciella intressen du har inom ämnesområdet;

 • varför du söker praktik vid just denna arbetsplats; 
 • vilka områden du främst vill utveckla dig inom;
 • att du gärna vill komma på en intervju. 

Karriärservice arrangerar seminarier angående cv-skrivning, arbetsintervjuer och formulerande av personligt brev.

Besök Karriärservices webbplats.

Praktikens innehåll

När du har hittat en intressant praktikplats måste du diskutera praktikplanen med handledaren på praktikplatsen. Ni ska komma överens om dina arbetsuppgifter, ungefär hur lång tid de ska ta att genomföra, hur du får användning för dina rättssociologiska och samhällsvetenskapliga kunskaper, samt hur du kan uppfylla lärandemålen i kursplanen. Ju tydligare och mer konkreta ni är här gällande vad som rent praktiskt ska göras och vilka förväntningar ni har, desto lättare går det sedan. Tänk sedan själv igenom - innan du slutligen bestämmer dig för praktikplatsen - om du är nöjd med den praktikplan ni skapat och huruvida du bedömer att det är realistiskt att du får ut det du vill av praktiken.

Som praktikant kan man få väldigt olika roller beroende på verksamheten och om det finns en tradition av att ha praktikanter på arbetsplatsen eller inte. Diskutera gärna detta med din handledare när ni utformar praktikplanen så att du har en bild av vad du kan förvänta dig.

Handledning 

Praktiken ska vara en tid av aktivt lärande då du omsätter dina teoretiska kunskaper i rättssociologi och samhällsvetenskap i praktiskt arbete. För att din praktiktermin ska bli så meningsfull som möjligt är behöver du ha en särskild handledare på arbetsplatsen. Tillsammans med din handledare utformar du praktikplanen som krävs för att du ska antas till kursen i arbetslivspraktik. Du och din handledare ansvarar gemensamt för att du utför relevanta arbetsuppgifter, att du får en arbetsplatsuppgift och att de lärandemål som finns angivna i kursplanen uppfylls. Din handledare ska förutom detta svara för din introduktion på praktikplatsen, finnas till hands för att stödja dig i ditt arbete och hjälpa dig lösa problem du möter under praktikperioden. Handledare ska ge dig anvisningar och instruktioner om olika arbetsuppgifter så att du självständigt kan lösa dem varefter handledaren också följer upp ditt arbete. Handledningen ska stimulera dig att själv finna tänkbara lösningar, men också ge dig möjlighet att fråga om råd om problem uppstår. Det är viktigt att du och din handledare regelbundet diskuterar resultatet av ditt arbete och att du får följa upp dina arbetsuppgifter genom att på olika sätta medverka i det dagliga arbetet.

Förutom den löpande kontakten bör handledningen innehålla minst sex i förväg bestämda handledarsamtal under praktikperioden. Samtalen fungerar i likhet med de planerings- och utvecklingssamtal som ofta tillämpas i arbetslivet och ger dig och din handledare möjlighet att diskutera din praktik, praktikplatsen och det arbete du utför. Ett av samtalen ska resultera i en mitterminsutvärdering.

Intyg och utvärdering

Efter avslutad praktik fyller du och din handledare i var sin utvärdering av praktikterminen. Handledarens utvärdering ligger till grund för godkännandet av praktiken eftersom det i denna bland annat intygas att du uppfyllt kravet på närvaro under praktikperioden (se rubriken Närvaro). I din utvärdering får du möjlighet att ge synpunkter på hur du upplevt praktiken, dina arbetsuppgifter, handledningen samt vad som kan vara bra att tänka på för framtida studenter som går kursen i arbetslivspraktik. Mallar för handledarutvärdering och studentutvärdering laddar du hem via kursplattformen. Innan praktiken avslutas ska du också begära att få ett handledarintyg för din egen CV där det framgår vilka dina arbetsuppgifter varit och där handledaren lämnar ett formellt omdöme om det arbete du utfört under din praktikperiod.

Närvaro

Kursen inleds på terminens första dag och avslutas på den sista. Första dagen på terminen består av ett obligatoriskt uppstartsmöte på plats i Lund. Det betyder att ni inte kan börja på er praktikplats förrän på terminens andra dag. I övrigt gäller följande:

 • Kursen är på 20 veckor; 100%
 • Tid på praktikplatsen: 80% av kurstiden. Under denna tid (16 veckor) har ni möjlighet att använda 4klt/vecka till kursrelaterade uppgifter (10%). Resterande tid tillbringas på arbetsplatsen.
 • Tid till kursens övriga arbete: 20%.

Examination

Kursen i arbetslivspraktik examineras genom

 • deltagande i nätbaserade obligatoriska seminarier samt 6 inlämningsuppgifter;

 • en muntlig presentation av arbetsplatsuppgiften vid ett särskilt seminarium i slutet av kursen.


En frivillig muntlig presentation kan också presenteras för yngre programstudenter och sker under termin 6 (detta fördelas av de kursansvariga lärarna). Den avslutande inlämningsuppgiften består av en vetenskapliga rapport som examineras i relation till de lärandemål som finns uppställda i kursplanen. Vetenskapliga rapporten består av två delar. Den ena delen är en reflektion kring praktiken; den andra är en redovisning, diskussion och reflektion över uppgiften du utfört under praktiken.

Reflektioner kring praktiken 

Denna del ska innehålla:


 • grundläggande uppgifter om praktikplatsen (arbetsplatsen namn, adress m.m.); 
 • en beskrivning av dina erfarenheter av praktikplatsen (t.ex. som arbetsplats, i termer av organisationskultur och regler/normer, verksamhetens inriktning, arbetstider etc.);
 • en redogörelse för och reflektion över dina arbetsuppgifter (vad du har gjort under praktiken, vilka arbetsmetoder du använt dig av, eventuella utbildningar, sammanträden, studiebesök, resor du deltagit i m.m.); 
 • en analys av praktikterminens värde som inslag i din utbildning och vad du har fått ut av din praktiktid – vad du har lärt dig, på vilka sätt du har fått omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken, för- och nackdelar med praktikplaceringen m.m.
 • rekommendationer till framtida praktikanter, både i generella termer och till eventuella framtida praktikanter på just din praktikplats (som praktikant bör du särskilt tänka på/vara intresserad av/ha erfarenhet av/förbereda...). 

Arbetsplatsuppgift 

På din praktikplats ska du få en sammanhängande uppgift, utredning, analys, utvärdering eller projekt som du löser självständigt. Denna ska redovisas i praktikrapporten och presenteras muntligt. Hur du redovisar själva resultatet av uppgiften avgörs av uppgiftens karaktär och vad den resulterat i.

Inlämningsuppgift 6 - Vetenskaplig rapport

Den avslutande inlämningsuppgiften är mer omfattande än övriga och har formen av en vetenskaplig rapport. Här beskriver du vad du gjort på praktikplatsen och reflektera kring uppgiften och genomförandet med rättssociologiska och samhällsvetenskapliga verktyg. Resulterar arbetsplatsuppgiften i något du kan bifoga rapporten, t ex en rapport, ett underlag, en broschyr eller dylikt, ska också detta publiceras på kursplattformen.

Sammantaget ska rapporten (exklusive eventuell bilaga) omfatta 10  A4-sidor i typsnittet Times New Roman 12 punkter (eller motsvarande) med 1,5 radavstånd. Du kan själv göra en avvägning i din rapport hur balansen mellan de två delarna ska vara, beroende på hur omfattande arbetsplatsuppgift du genomfört. Den muntliga presentationen ska vara väl förberedd och ta ca 10 min. Har du frågor om detta kan du diskutera och fråga lärarna på kursen.

Obligatoriska moment

Examination sker löpande genom sex (6) inlämningsuppgifter och tre (3) nätbaserade seminarier. Den sista inlämningsuppgiften presenteras muntligt och skriftligt vid ett campusseminarium.

Deltagande i kursens undervisningsmoment är obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger. Ersättning eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds student som utan egen förskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller också studenter som har missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Examinationsseminarium 

Examinationen av den avslutande rapporten sker vid ett obligatoriskt examinationsseminarium vid vilket samtliga studenter på kursen deltar. Inför examinationsseminariet skall du till examinator/ kursansvarig ha lämnat in: 
- praktikrapport - handledarutvärdering - studentutvärdering

Syftet med examinationsseminariet är att möjliggöra diskussion kring de vetenskapliga rapporter och utvärderingar som lämnats in samt att ge utrymme för en uttömmande muntlig utvärdering av praktikterminen.

Som betyg på kursen används någon av beteckningarna godkänd eller underkänd. För betyget godkänd krävs att du fullföljer samtliga examinationsuppgifter; uppfyller de lärandemål som anges för kursen; samt uppfyller 80 procents närvaro under praktikperioden. Exakt tid och plats för examinationsseminariet meddelas på kursens hemsida.

Praktiska frågor

Finansiering

Praktikperioden är obetald, vilket gör att du själv får stå för dina levnadsomkostnader. Under praktiktiden utgår studiemedel på samma sätt som när du läser andra kurser vid universitet/ högskola. Du är berättigad att söka extra studiemedel, s.k. merkostnadslån från CSN för att täcka kostnader för resa till och från praktikplatsen och för eventuella försäkringskostnader. Eventuellt kan även lån för kostnader i samband med dubbel bosättning medges. Eftersom lånemöjligheterna kan variera med studentens ålder och familjesituation måste du själv undersöka vad som gäller för just dig. Kontakta CSN i Lund eller se www.csn.se.


Stipendier 

Allmänna stipendier för att täcka merkostnader för praktik inom Sverige kan du söka på: http://www.lu.se/search/all?query=stipendier. Du kan också ansöka om ett särskilt Erasmusstipendium för utlandspraktik på företag och organisationer i andra europeiska länder.

 Ansök om Erasmusstipendium genom studentreceptionen vid Lunds Universitet.

Tidsperiod 

Praktikperioden på RÄSA40 motsvarar cirka 20 veckor. Praktiken genomförs under terminstid. Kursen avslutas med ett examinerande seminarium som du måste delta i. Praktiken ska planeras tillsammans med din handledare så att du har tid att göra de inlämningsuppgifter som förekommer inom ramen för kursen.

Arbetstider

Din arbetstid är densamma som för övrig personal på praktikplatsen (ang. arbetstid och närvaro – se under ”Intyg och utvärdering”). Om övertid förekommer bör denna tas ut som kompensationsledighet. Du har rätt till fem lediga arbetsdagar under perioden. Hur och när denna tid tas ut gör du upp med din handledare. Blir du sjuk skall detta omedelbart anmälas till praktikplatsen/handledaren. Du får vara ledig från praktiken för att vårda sjukt barn i enlighet med försäkringskassans regler. För att inte gå miste om de förmåner som tillkommer dig som studerande enligt en särskild socialförsäkring (se Försäkringskassans webbplats: www.fk.se/stud/index.php ) bör du även sjukanmäla dig till Försäkringskassan. För att ha rätt till studiemedel när du är sjuk är det viktigt att du gör en sjukanmälan till Försäkringskassan första sjukdagen. Uppgår sjukfrånvaron till mer än tio arbetsdagar/termin skall du anmäla detta till kursens kursansvarige lärare/examinator.

Läs mer på csn.se.

Resa 

Du står själv för dina reskostnader. Extra studiemedel för reskostnader och försäkringskostnader kan sökas hos CSN. 

Praktik utomlands

Oavsett vilket medborgarskap du har kan du ibland behöva ha visering till annat land. Observera att viseringsfrihet ibland gäller endast under begränsad tid eller för vissa kategorier resande, som till exempel turister eller affärsmän. Den kan också vara beroende av biljett/ och valutainnehav samt typ av pass. Bestämmelserna kan också plötsligt eller med kort varsel ändras utan att svenska myndigheter omedelbart underrättas härom. Du bör därför alltid kontakta respektive lands ambassad/konsulat eller din resebyrå innan du reser utomlands.

Boendeformen för dig som praktikant kan komma att se ut på olika sätt. I vissa fall hjälper organisationen på orten dig att söka bostad, i andra fall får du själv lösa detta problem. Ett gott råd till utlandspraktikanter är att ta kontakt med något universitet på orten; de kan ibland erbjuda prisvärda studentrum eller hänvisa vidare. 

Försäkring

Personskadeförsäkring för studenter gäller också om universitetet/högskolan förmedlat praktikarbete utan anställning. Om du blir skadad under praktikarbetet bör du även anmäla detta som arbetsskada till försäkringskassan.

För dig som gör praktiken utomlands finns en studentförsäkring ”Student Ut” som Lunds universitet har tecknat med Kammarkollegiet.  För att denna försäkring skall gälla som samlingsförsäkring måste det finnas en praktikplan i vilken det intygas att det finns en överenskommelse mellan rättssociologiska institutionen och praktikplatsen om att du får göra din praktiktermin där.

Om praktiken görs inom EU bör dessutom ett särskilt intyg, E 128, medföras (utfärdas av Försäkringskassan). 

Mer information om försäkringen Student Ut.

Information om försäkringsvillkoren finns på www.kammarkollegiet.se.

Photo of Anna Sonander by Emma Lord.

Anna Sonander

Kursansvarig RÄSA40: Rättssociologi arbetslivspraktik

E-post: anna [dot] sonander [at] soclaw [dot] lu [dot] se

Telefon: 046 - 222 69 35