Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Introduktion till rättssociologi, avancerad nivå (SOLP01)

Avancerad nivå. 15hp. HT20. Sista ansökningsdatum 15 april.
SOLP01, Introduktion till rättssociologi, avancerad nivå, 15 högskolepoäng

Kursen ges på engelska

Kursens ger dig fördjupad kunskap om rättssociologiska teorier och forskning. Klassiska och moderna rättssociologiska teorier presenteras och diskuteras. Du lär dig också hur dessa teorier har använts för att definiera specifika forskningsområden och för att skapa forskningstraditioner.

 

Delkurs 1, Rättssociologins grunder (The Foundations of Sociology of Law) (5 hp)

Den första delkursen introducerar rättssociologin som tvärvetenskapligt ämne som studerar formella och informella normer och officiella och icke-officiella regleringsformer i samhället. Delkursen beskriver rättssociologins utveckling som en gren av allmän sociologi och en empirisk inriktning inom rättsvetenskap och juridik.

Delkurs 2, Systemteori, det kommunikativa handlandet, samt de kritiska skolorna (Systems Theory, Theory of Communicative Action and the Critical Schools) (5 hp)

Den andra delkursen diskuterar fyra teoretiska förhållningssätt till studiet av rätten idet moderna samhället. Dessa bygger på Jürgen Habermas teorin om detkommunikativa handlandet, Niklas Luhmanns systemteori, Pierre Bourdieus sociala fältoch former av kapital, samt olika kritiska och feministiska teorier (Critical LegalStudies).

Delkurs 3, Rätt, postmodernism och globalisering (Law, Postmodernism and Globalization) (5 hp)

Den tredje delkursen diskuterar hur postmoderna- och globaliseringsteorier harpåverkat beskrivningen och studier om rätten, rättssystemet och juristprofessionen, åena sidan, och den rättssociologiska forskningen, å andra sidan.


Kursens genomförande

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och seminarier. Deltagande iövningar och seminarier är obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger. Ersättningeller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds student som utan egenförskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser, intekunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller också studenter som harmissat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

 

Kursplan

Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 18 C
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten